933 293 925 info@alergocat.cat

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix com a reacció adversa medicamentosa qualsevol efecte perjudicial o indesitjat que apareix coincidint amb l’administració d’un fàrmac normalment utilitzat per a la profilaxi, diagnòstic i/o tractament d’una malaltia o per la modificació d’alguna funció fisiològica.

L’estudi de l’al·lèrgia a medicaments s’ha d’iniciar amb l’elaboració d’una història clínica molt detallada, per establir la indicació adient per fer les diverses proves que constitueixen l’estudi al·lergològic de la reacció a fàrmacs. No obstant això, la realització de la història clínica en les reaccions produïdes per fàrmacs no sempre és fàcil. En primer lloc, perquè moltes vegades passa molt de temps entre la reacció i la consulta amb l’al·lergòleg, i en aquestes circumstàncies és difícil recordar la composició o el nom del medicament implicat, el motiu pel qual va ser receptat o els fàrmacs que va emprar simultàniament i, en segon lloc, perquè no sempre és fàcil descriure de manera detallada els símptomes que va presentar.

Quines dades són importants per recordar?

  • Data de la reacció.
  • Símptomes que han aparegut amb l’administració del fàrmac.
  • Nom (o composició) del medicament o medicaments sospitosos.
  • Motiu pel qual es va administrar el medicament.
  • Interval de temps transcorregut des que es va prendre el medicament fins que van aparèixer els símptomes.
  • Durada dels símptomes.
  • Si els símptomes van desaparèixer espontàniament o van necessitar tractament per resoldre’ls.
  • Quins medicaments ha tolerat amb posterioritat a la reacció.
  • Reaccions similars sense relació amb fàrmacs.

Pot ser útil aportar alguna foto de la reacció.