933 293 925 info@alergocat.cat

La urticària és una malaltia inflamatòria de la pell caracteritzada per l’aparició de faves evanescents que produeixen picor, és a dir, apareixen en pocs minuts, romanen durant hores i desapareixen sense deixar seqüeles cutànies. Si bé la lesió elemental, la favassa, és fugaç, els episodis d’urticària poden durar dies, setmanes, mesos o anys. En algunes ocasions es pot acompanyar d’inflor (angioedema).

L’episodi d’urticària es defineix com crònica quan persisteix més de sis setmanes i es classifica en  urticària crònica espontània quan es produeix per un factor desencadenant no específic.

S’ha demostrat que la urticària crònica espontània (UCE)  genera un deteriorament important en  la qualitat de vida del pacient des del punt de vista laboral i personal, ja que els episodis tendeixen a ser recurrents i difícils de controlar. Per això, és de gran utilitat portar un registre de la freqüència dels brots, el nombre de faves, el grau de picor o les  limitacions que provoquen cada episodi.

Com es mesura l’activitat de la urticària crònica espontània?

Existeixen eines basades en la percepció del pacient  per avaluar l’activitat i el curs de la UCE, entre elles la UAS7 (Urticària Activity Score). És una escala setmanal de disseny simple mitjançant la qual el pacient avalua dos variables, el nombre de faves i la intensitat de la picor, de forma diària durant  les setmanes prèvies a la visita mèdica.

Com s’utilitza la UAS7?

El nombre de faves es reporta amb una puntuació de 0 (cap favassa), 1 (<20 faves), 2 (20-50 faves) o 3 (> 50 faves o plaques grans de faves confluents) i la intensitat de la pruïja s’avalua amb una puntuació de 0 (absent), 1 (lleu, pruïja present sense resultar molesta), 2 (moderada, pruïja molesta però sense interferir amb les activitats diàries ni amb la son) o 3 (intensa o severa, suficientment molesta per interferir en les activitats diàries i el descans nocturn).

Se suma el total de faves i pruïja (0-6) cada dia durant  una setmana. La puntuació de la UAS7  total va de 0 a 42, i permet definir els nivells d’activitat de la malaltia.

La UAS és un altre qüestionari que recull les mateixes variables en les últimes 24 hores, la UAS7 és la mesura setmanal de la UAS.

Què ens aporta aquesta classificació?

Aquesta classificació ens ajuda a classificar el grau de severitat de la malaltia, així com predir la resposta terapèutica, la duració del tractament  i la necessitat de diferents fàrmacs. En línies generals, els pacients amb una UAS7 menor o igual a sis estan ben controlats; quasi un 90% dels pacients amb una UAS7 basal major o igual a 16 precisaran tractament amb diferents fàrmacs per controlar la malaltia.

Com aconseguir la UAS7?

La documentació es pot consultar per internet, cal que utilitzeu l’URL: http://dermatologia.cat/wp-content/uploads/2018/03/Urticaria_UAS7.pdf per descarregar el qüestionari en format PDF. A més, existeix una App de mesura, registre i seguiment de la urticària crònica que s’anomena UrCare, disponible per iPhone i Android.

Tingueu en compte que a l’hora de complimentar el qüestionari  s’inclou cada dia durant set dies consecutius.